قاسم‌زاده علیشاهیابوالفضل, زاهد بابلانعادل, معینی‌کیامهدی, کاظمیسلیم, مکلفخلیل, و دیوبندافشین. “تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان با آزمون نقش میانجی اشتیاق شغلی و کار تیمی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (ژوئن 15, 2021): 1-18. دسترسی ژوئن 28, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/31514.