طباطبایی فهیمه سادات. “مسئولیت دندان پزشکان در استفاده از زیست موادها و ملاحظات اخلاقی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1, no. 2 (اکتبر 23, 2016): 147–168. دسترسی نوامبر 30, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14561.