زرگران آرمان, محقق زاده عبدالعلی, قاسمی یونس, و مروت محمدحسین. “اخلاق پزشکی در ایران باستان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1, no. 2 (اکتبر 23, 2016): 91–121. دسترسی نوامبر 30, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14559.