فیض سید رضا. “مفهوم کیفر ازدیدگاه صوفیان با تکیه بر مکتب ابن عربی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1, no. 2 (اکتبر 23, 2016): 39–66. دسترسی نوامبر 30, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14556.