رحمانی منشادی حمید. “مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 3 (اکتبر 15, 2016): 157–195. دسترسی می 30, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14451.