تابعيسيد ضياء الدين, و پارساییحکیمه. “رابطه پزشك و بيمار”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 4 (ژوئن 28, 2016): 107-120. دسترسی ژوئن 28, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12161.