عزیزیفریدون. “نامه به سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4, no. 14 (آوریل 24, 2016): 7-10. دسترسی ژوئن 29, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12117.