ایمانی‌فر ن., وقارسیدین س., روشن‌زاده م., و افشار ل. “بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت آن‌ها”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 9, ش 32, آگوست 2017, صص 141-66, doi:10.22037/mej.v9i32.9856.