توسلی ا., کلاری ف., و ظفری دیزجی ا. “عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به سزارین درزنان باردار”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 8, ش 29, اکتبر 2014, صص 145-70, doi:10.22037/mej.v8i29.7232.