عباسیم. “سخن سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, اکتبر 2013, صص 7-10, doi:10.22037/mej.v2i4.621.