غفاری ر., یعقوبی ع., عباسي م., سالک رنجبرزاده ف., حسن‌زاده سلماسی س., و گل‌عنبر پ. “پیشنهاد الگوی جامع ارزیابی درس اخلاق پزشکی از ديدگاه اعضای هیأت علمي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 7, ش 24, جولای 2013, صص 177-91, doi:10.22037/mej.v7i24.4751.