طباطبایی ف. س., و جاوید م. “آزمایشات حیوانی و کاربردی زیست‌سازگاری مواد دندانی: مطالعه موردی قوانین فرانسه”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 7, ش 24, جولای 2013, صص 139-62, doi:10.22037/mej.v7i24.4749.