میرزازاده ا. “سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه‌گرایی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 7, ش 24, جولای 2013, صص 113-37, doi:10.22037/mej.v7i24.4748.