طاهری ف. “جنبه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی شبیه‌سازی انسان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 7, ش 24, جولای 2013, صص 79-112, doi:10.22037/mej.v7i24.4747.