عباس‌زاده ع., برهانی ف., فروغ عامری گ., و نجمی دولت‌آبادی س. “ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تعلق کاری پرستاران: یک مطالعه توصیفی ارتباطی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 7, ش 24, جولای 2013, صص 33-53, doi:10.22037/mej.v7i24.4745.