اکبری لاکه م. ., شمسی‌گوشکی ا., و عباسی م. “سلامت معنوی در برنامه آموزش علوم پزشکی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 4, ش 14, می 2023, صص 113-30, doi:10.22037/mej.v4i14.42333.