نیرومند توماج س., اسمعیل نژاد گنجی س., شیرافکن ه., و منوچهری ع. ا. “بررسی سطح آگاهی بیماران بخش‌های داخلی و ارتوپدی از رضایت آگاهانه”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 16, ش 47, آگوست 2023, صص 1-10, https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/41630.