بحرینیانس., سعادتر., شاكرين., و عزیزیف. “بررسي نگرش بيماران نسبت به تأثير معنويت در روند درمان آنان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 4, ش 14, می 2012, doi:10.22037/mej.v4i14.3798.