بوالهریج. “نهادینه‌سازی معنویت در مفهوم سلامت معنوی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 4, ش 14, می 2012, doi:10.22037/mej.v4i14.3796.