محقق‌ داماد س. م. “مقومات معنوی سلامت در الهيات اسلامي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 4, ش 14, می 2012, doi:10.22037/mej.v4i14.3793.