اصفهانی م. م. “سلامت معنوی و دیدگاه‌ها”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 4, ش 14, نوامبر 2012, doi:10.22037/mej.v4i14.3792.