علي يوسفيح., و شيرانيم. “بهداشت فردي و محيط در فرهنگ اسلامي ايراني”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 3, ش 9, ژانویه 2009, صص 47-72, doi:10.22037/mej.v3i9.3725.