صادقیر., و صادقیت. “تبیین عوامل زمینه‌ساز تبعیض در مراقبت بیماران از دیدگاه دانشجویان و مدرسین پرستاری”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, ژانویه 2022, صص 1-13, doi:10.22037/mej.v15i46.36736.