مقدمع., و رنجی جفرودین. “تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک خدمت با میانجی‌گری انگیزه ذاتی در پرستاران ”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, ژانویه 2022, صص 1-15, doi:10.22037/mej.v15i46.36441.