لطفي كاشانيف., وزيريش., ارجمندس., موسويس. م., و هاشميهم. “اثربخشي مداخله‌ي معنوي بركاهش پريشاني مادران كودكان مبتلا به سرطان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 20, اکتبر 2012, صص 173-86, doi:10.22037/mej.v6i20.3640.