جعفریم., سبزواریس., برهانیف., و بانشیم. “دیدگاه دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به مراقبت معنوی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 20, اکتبر 2012, صص 155-71, doi:10.22037/mej.v6i20.3637.