بحرينيانس. ع., دلشادح., شاكرين., و عزیزیف. “بررسي نگرش پزشكان نسبت به تأثير ميزان معنويت در روند درمان بيماران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 20, اکتبر 2012, صص 127-53, doi:10.22037/mej.v6i20.3636.