بوالهریج., دوس علی ونده., و میرزاییم. “رویکرد معنوی در آموزش پزشکی و علوم انسانی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 20, اکتبر 2012, صص 101-25, doi:10.22037/mej.v6i20.3635.