مرزبندر. ا., و زكويع. ا. “شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 20, اکتبر 2012, صص 69-99, doi:10.22037/mej.v6i20.3634.