ابوالقاسمیم. ج. “مفهوم‌شناسي سلامت معنوي و گستره آن در نگرش دینی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 20, اکتبر 2012, صص 45-68, doi:10.22037/mej.v6i20.3633.