ابوالقاسمیح. “نامه به سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 20, اکتبر 2012, صص 8-10, doi:10.22037/mej.v6i20.3631.