عباسیم., عزیزیف., شمسی گوشکیا., ناصری رادم., و اکبری لاکهم. “تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 6, ش 20, اکتبر 2012, صص 11-44, doi:10.22037/mej.v6i20.3629.