روشن‌زادهم., نفرم., تاج‌آبادیع., و محمدیس. “پیش‌بینی جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ابعاد رهبری اخلاقی: یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, نوامبر 2021, صص 1-12, doi:10.22037/mej.v15i46.35934.