محسن‌پورم., و طاهری گودرزیح. “همبستگی رفتار اخلاقی با تاب‌آوری پرستاران: نقش میانجی پذیرش اجتماعی و اعتماد سازمانی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, نوامبر 2021, صص 1-17, doi:10.22037/mej.v15i46.35869.