دانیالیس., و مظلوم‌رهنیع. “ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌استنادی مطالعات حوزه اخلاق در کووید 19: اخلاق در کووید”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, ژانویه 2022, صص 1-19, doi:10.22037/mej.v15i46.35670.