محمودیم., مهاجرانب., و رزاقیم. “تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان با آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, فوریه 2022, صص 1-16, doi:10.22037/mej.v15i46.35618.