رحمتیص., و سیفیر. “ارتباط درک پرستاران از عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد آنان در آزمون‌های ده‌گانه اعتباربخشی بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد در سال 1399”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, آگوست 2021, صص 1-13, doi:10.22037/mej.v15i46.35569.