هوشمندم., و لعلیم. “روش‌های تدریس اخلاق حرفه‌ای در ایران: یک مطالعه مروری”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, اکتبر 2021, صص 1-13, doi:10.22037/mej.v15i46.35337.