عربی ص. “انگ اجتماعی کووید 19 خطرناک‌تر از پاندمی کووید”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, جولای 2021, صص 1-5, doi:10.22037/mej.v15i46.35138.