محمدموساییف., سناییح., محمدزادهر., عباسیح., صیادی مقدمد., و محسن‌پورم. “دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مورد ابعاد اخلاق تدریس اساتید”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, جولای 2021, صص 1-10, doi:10.22037/mej.v15i46.35029.