قارونیک., یعقوبی‌پورف., قارونیب., بختیارم., بختیارک., بیرجندیم., و بستامیف. “بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مورد رعایت منشور حقوق بیماران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, آگوست 2021, صص 1-13, doi:10.22037/mej.v15i46.35011.