باشکوهم., و بیگی فیروزیا. “تأثیر هوش فرهنگی کارکنان بر فرهنگ سازمانی بیمارستان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, جولای 2021, صص 1-13, doi:10.22037/mej.v15i46.33890.