جلالیانع. “کنکاشی از منظر هنجارهای اخلاقی بر تضمین‌های حمایت از معلولان در کنوانسیون حقوق معلولان و حقوق ایران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, ژوئن 2021, صص 1-14, doi:10.22037/mej.v15i46.33769.