قاسم‌زاده علیشاهیا., زاهد بابلانع., معینی‌کیام., کاظمیس., مکلفخ., و دیوبندا. “تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان با آزمون نقش میانجی اشتیاق شغلی و کار تیمی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, ژوئن 2021, صص 1-18, doi:10.22037/mej.v15i46.31514.