خسروپناهع., سادات حسینیا., و دهقان نیرین. “مقایسه تکریم بیمار در متون اسلامی و پرستاری”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, دسامبر 2021, صص 1-14, doi:10.22037/mej.v15i46.29889.