کبرائی ابکنارف., منصورقناعیر., امیدظهیرس., و پورعینیم. “حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, ژوئن 2021, صص 1-12, doi:10.22037/mej.v15i46.29840.