مهدیون س., پوشگان ز., ایمانی‌پور م., و رزاقی ز. “ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 11, ش 40, جولای 2017, صص 7-14, doi:10.22037/mej.v11i40.17898.