محمد علیزاده ا., داوری ف., منصوری م., و محمدنیا م. “تحلیل خطاهای پزشكی: یک مطالعه موردی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 10, ش 38, ژانویه 2017, صص 59-68, doi:10.22037/mej.v10i38.15879.