عباسی م. “سخن سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 1, ش 2, اکتبر 2016, صص 7-12, doi:10.22037/mej.v1i2.14563.