بسامی م. “اتانازی از دیدگاه اخلاق و ادیان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 1, ش 2, اکتبر 2016, صص 169-96, doi:10.22037/mej.v1i2.14562.